Public Collections

Berlinische Galerie, Berlin, D

Bundeskunstsammlung, Berlin, D

Musée national d'art moderne / Centre Pompidou, Paris, F

Deutscher Sparkassen Verlag, Stuttgart, D

DG-Bank, Berlin, D

FNAC, Paris, F

Hirshhorn Museum, Washington, DC, USA

Mint Museum, Charlotte, NC, USA

Sammlung der Stadt Iserlohn, D

Tufts Art Gallery, Medford, MA, USA

Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, VA, USA